Adatkezelési tájékoztató harmadik személyek és üzleti partnerek részére

1. Preambulum

Jelen adatkezelési tájékoztató a Hídépítő – Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.-vel (székhely: 1133 Budapest, Váci út 80., cégjegyzékszám: 01-09-332673, adószám: 12006436-2-41), mint Adatkezelővel kapcsolatba kerülő, valamint szerződéses kapcsolatban álló üzleti partnerek képviselői, munkavállalói személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

Az Érintettek és a kezelt személyes adatok pontos körét, valamint az adatkezelés célját és jogalapján, a személyes adatok megismerésére jogosultak körét, a megőrzési időket a jelen adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Adatkezelő a megismert személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

2. Definíciók:

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor érintett módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;

Adathordozó: az adat megjelenítését lehetővé tevő eszköz, ideértve az iratokat is. Papíralapú, illetve mágneses adathordozó, különösen: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, HDD, videoszalag, hangszalag;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a jogi személy, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, melyek következtében többé sem az Adatkezelő, sem pedig más nem férhet hozzá a kezelt adatokhoz;

Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott, az adatkezelőtől és az Érintettől különböző harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Alkalmazott jogszabályok: az Adatkezelő adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jár el:

i. GDPR rendelet

ii. Infotv.

iii. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: „Mt.”)

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése (pl. azonosítóval történő helyettesítése), amelynek következtében további információk (pl. a személyes adat és a helyette alkalmazott azonosító közötti kapcsolatot megteremtő módszer, eljárás leírása) felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre (az Érintettre) vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az Adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”);

Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli országok;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – akár teljes körű, akár egyes adatkezelési műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak más adatoktól való megkülönböztetése céljából;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az Adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;

3. Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő neve: Hídépítő – Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.

Székhelyének címe: 1133 Budapest, Váci út 80.

E-mail: hbm@hbm.hu

Honlap: http://www.hbm.hu/

4. Melyek az adatkezelés alapvető elvei?

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az Érintettel kapcsolatba hozható. Az Érintettel akkor hozható kapcsolatba a személyes adat, ha az Adatkezelő ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek az Érintett és az adat közötti összefüggés megállapításához szükségesek.

Az Adatkezelő kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai (az alkalmazott jogszabályok a „Fogalmi meghatározások” között kerültek felsorolásra) által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).

Az Adatkezelő kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az Érintett, mind az Adatkezelő számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megtévesztőek) legyenek. Az Adatkezelő az Érintett irányába az előzetes tájékoztatás, míg a szervezetén belül az adatkezelésekről vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság követelményének megvalósításáról.

Az Adatkezelő kizárólag az 1. sz. mellékletben meghatározott célokból kezeli az Érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve).

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljainak megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve).

Az Adatkezelő csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).

Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az Érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintett csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, az illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).

5. Kik jogosultak a személyes adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnek az 1. sz. mellékletben megjelölt adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói, megbízottjai ismerhetik meg.

6. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót igénybe vehet.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR rendelet, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – az Adatkezelő rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést (pl. annak célját, módját és eszközeit) érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint dolgozhatja fel, saját céljára nem használhatja fel őket, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely az Adatkezelő üzleti tevékenységében érdekelt.

7. Hogyan tárolja az Adatkezelő az adatokat, illetve milyen intézkedésekkel garantálja az az általa kezelt személyes adatok biztonságát?

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában, illetve papír alapon tárolja.

Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR rendelet, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintett magánszférájának legmagasabb szintű védelmét.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR rendelet, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az érintett technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene számára.

8. Melyek az Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai és miként érvényesíthetők?

Az Érintett a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján az Adatkezelőtől

i. tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről (hozzáférés joga),

ii. kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését,

iii. kérheti személyes adatai másik adatkezelőhöz hordozását,

iv. kérheti az adatkezelés korlátozását, továbbá

v. bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

12.1 Az Érintett tájékoztatása (a hozzáférés joga)

A hozzáférés joga nem az adatokhoz, illetve az azokat tároló fizikai vagy IT rendszerekhez való közvetlen hozzáférés lehetőségét jelenti, hanem azt, hogy az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad részére arról, hogy kezeli-e személyes adatát; ha igen,

1) milyen célból kezeli az adatokat,

2) kiknek továbbítja őket,

3) mennyi ideig tárolja az adatokat (ha a tárolási idő nem határozható meg előzetesen, akkor a tárolási idő meghatározásának szempontjairól),

4) milyen forrásból jutott hozzá az adatokhoz (ha nem közvetlenül az Érintettől gyűjtötte őket), történik-e automatizált – emberi beavatkozás nélküli – döntéshozatal, mi annak a logikája, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

5) az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére; ha igen, milyen garanciák mellett.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő a kezelt adatok másolatát első alkalommal ingyenesen, azt követően a másolatkészítéssel járó költségek megtérítése ellenében teszi elérhetővé az Érintett számára.

12.2 A személyes adatok helyesbítése, törlése

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti; egyéb esetekben a helyesbítésre az Érintett kérése alapján, a helyes adat megadását megadását követően kerülhet sor.

Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

a) az adatkezelés célja megszűnt,

b) az Érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

c) a kezelése jogellenes, jogszabályba ütköző módon történik,

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

e) azt bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az adatok megőrzési idejét az 1. sz. melléklet rögzíti.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

12.3 Az adatkezelés korlátozása

Az Adatkezelő az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén az adatkezelés módját vagy időtartamát illetően korlátozza az Érintett személyes adatainak kezelését:

a) az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenessége esetén az Érintett adatai törlése helyett csupán azok felhasználásának korlátozását kéri az Adatkezelőtől,

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az Érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását az Adatkezelőtől.

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező Érintettet.

12.4 A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő 3. fejezetben megadott elérhetőségeire címzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében az Adatkezelő nem kezeli tovább az Érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

12.5 Az Érintetti jogosultságok gyakorlásának egyéb kérdései

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés és a korlátozás iránti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettségét és az Adatkezelőhoz érkezett kérelmek számát figyelembe véve a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint szintén elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt más formában kéri.

A jelen pontban részletezett tájékoztatásért és/ vagy intézkedések megtételéért az Adatkezelő csak abban az esetben számíthat fel észszerű díjat vagy tagadhatja meg a tájékoztatást, illetve az intézkedés megtételét, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén az Adatkezelő jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag az Adatkezelő által ismert személyes adatok kérhetők el. Az Adatkezelő válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha az Érintett sérelmezi, ahogyan az Adatkezelő az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben az Érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, illetve észrevétele van, az Adatkezelőnek a 3. pontban megjelölt elérhetőségén vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Budapest, 2020. január 30.

Kaltenbacher Tamás

ügyvezető igazgató

HBM Kft.

Az Adatkezelő felelősségvállalásával kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatok típusai, kezelésük jogalapja és célja

Érintettek csoportja Személyes adatok típusa Adatkezelés célja, jogalapja Adatok tárolási ideje Megismerésre jogosult

1. Ajánlatot kérő fél

(egyéni vállalkozó esetén természetes személy, ajánlatkérő törvényes képviselője, alkalmazottja, megbízottja jogi személy esetén) Érintett

– viselt neve,

– e-mail címe,

– telefonszáma,

– munkáltató/megbízó cégneve, székhelye. Kapcsolattartás,

Ajánlatok kezelése, Szerződéskötés, üzletkötés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (169. §) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (78. §) által előírt bizonylat megőrzési határidő elteltéig. Adatkezelő megtekintésre és adatkezelésre jogosult munkavállalói.*

2. Szerződő fél

(egyéni vállalkozó esetén természetes személy, szerződő fél törvényes képviselője, alkalmazottja, megbízottja jogi személy esetén) Érintett

– viselt neve, telefonszáma, e-mail címe, munkaköre,

– felelős műszaki vezetői jogosultság száma,

– műszaki ellenőri jogosultság száma,

– szakértői jogosultság száma,

– tervezői jogosultság száma,

– napló ügyfél jel (NÜJ) száma. Projektfelelősök nyilvántartása, Kapcsolattartás,

Szerződések teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (169. §) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (78. §) által előírt bizonylat megőrzési határidő elteltéig. Adatkezelő megtekintésre és adatkezelésre jogosult munkavállalói, ill. a Projektben részt vevő megrendelők, alvállalkozók.

3. Szerződött alvállalkozó, beszállító alkalmazottja (alvállalkozója, munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója, gépkezelője, alvállalkozó képviselője, kapcsolattartója, munkahelyi irányítója, munkavédelmi szakembere) Érintett

– viselt neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, munkaköre,

– gépkezelői oklevél száma (amennyiben van),

– munkáltató, megbízó cégneve, székhelye. Munkavédelem, munkabiztonság,

Munkagép kezelők nyilvántartása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Építőipari kivitelezési tevékenység befejezésétől számított polgári jogi elévülési idő leteltétig, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) megtérítési igény elévüléséig. Adatkezelő megtekintésre és adatkezelésre jogosult munkavállalói, ill. a Projekt megrendelője.

4. Szerződött alvállalkozó gépkezelője, műszaki ellenőre Érintett

– viselt neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma,

– munkaköre,

– beszámoló vizsga időpontja,

– határozat érvényessége, kiállítási dátuma, határozat/hatósági bizonyítvány iktatószáma/ügyszáma,

– jogosultság kezdete, kormányrendelet szerinti megnevezése (tervező, szakértő, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr),

– kamarai nyilvántartási szám, tagsági szám,

– mérnök igazolvány száma,

– oklevél száma, kelte,

– regisztrációs száma,

– végzettség, megszerzésének ideje, megszerzésének intézménye. Projektfelelősök nyilvántartása, Munkagép kezelők nyilvántartása,

Munkavédelem, munkabiztonság

GDPR6. cikk (1) bek. f) pont Építőipari kivitelezési tevékenység befejezésétől számított polgári jogi elévülési idő leteltétig. Adatkezelő megtekintésre és adatkezelésre jogosult munkavállalói, ill. a Projekt megrendelője.

5. Szerződött alvállalkozó szakértői Érintett

– viselt neve,

– telefonszáma,

– szakértői oklevél száma,

– szakértői azonosító.

Projektfelelősök nyilvántartása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (169. §) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (78. §) által előírt bizonylat megőrzési határidő elteltéig. Adatkezelő megtekintésre és adatkezelésre jogosult munkavállalói, ill. a Projekt megrendelője.

6. Szerződött fél munkaterületre belépő alkalmazottja

(alvállalkozója, munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója, gépkezelője, alvállalkozó képviselője, kapcsolattartója, munkahelyi irányítója, munkavédelmi szakembere) Érintett

– viselt neve,

– e-mail címe,

– fényképe,

– az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített adatok (pl. kameraképek). Vagyonvédelem,

Projekt dokumentálása,

Munkaterületen dolgozók azonosítása,

Belépőkártya kiállítása és a munkavédelmi feladatok teljesítése érdekében ezen adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése Munkaterületről történő levonulást követő 30 napig. Adatkezelő, valamint az elektronikus megfigyelő rendszer működtetése során közreműködő adatfeldolgozók.

7. Az Adatkezelő rendezvényein részt vevő harmadik személyek** Érintett

– viselt neve,

– lakcíme,

– munkáltató, megbízó neve,

– munkakör neve,

– e-mail címe,

– telefonszáma. Rendezvényen történő részvétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A rendezvény időtartamáig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A rendezvények, programok

lebonyolításában közreműködő

szolgáltatók.

8. Az Adatkezelő irodájába, telephelyére belépő és ott tartózkodó fél Érintett

– viselt neve,

– az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített adatok (pl. kameraképek). Vagyonvédelem

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont (ráutaló magatartás)

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Irodaház esetében legfeljebb a felvétel rögzítésétől számított 14 napig. Telephely esetében legfeljebb a rögzítéstől számított két hónapig. Adatkezelő, valamint az elektronikus megfigyelő rendszer működtetése során közreműködő adatfeldolgozók.

* Adatkezelő megtekintésre és adatkezelésre jogosult munkavállalóinak minősülnek különösen Adatkezelő ajánlatait összeállító munkavállalók, a pénzügy és számvitel (könyvelés), HR, IT és jogi szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók, illetve külső partnerek.

** Az Adatkezelő működése során, illetve rendezvényein való részvétel esetén speciális adatkezelési és adatvédelmi feltételek is alkalmazásra kerülhetnek, melyekről az Érintetteket Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

Adatkezelési tájékoztató állásjelentkezők részére

1. Preambulum

Az állásjelentkező, mint Pályázó az önéletrajzának megküldésével, személyes adatai megadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Hídépítő – Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 80., cégjegyzékszám: 01-09-332673, adószám: 12006436-2-41) mint Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Az adatkezelés célja az Adatkezelő munkaerőigényének kielégítése érdekében a Pályázók kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel.

Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

2. Definíciók:

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor Pályázó módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;

Adathordozó: az adat megjelenítését lehetővé tevő eszköz, ideértve az iratokat is. Papíralapú, illetve mágneses adathordozó, különösen: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, HDD, videoszalag, hangszalag;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a jogi személy, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegjelölés: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Kötelező az adatmegjelölés, ha a személyes adat helyességét vagy pontosságát a Pályázó vitatja;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, melyek következtében többé sem az Adatkezelő, sem pedig más nem férhet hozzá a kezelt adatokhoz;

Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott, az adatkezelőtől és a Pályázótól különböző harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Alkalmazott jogszabályok: az Adatkezelő adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jár el:

i. GDPR

ii. Infotv.

iii. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: „Mt.”)

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése (pl. azonosítóval történő helyettesítése), amelynek következtében további információk (pl. a személyes adat és a helyette alkalmazott azonosító közötti kapcsolatot megteremtő módszer, eljárás leírása) felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre (a Pályázóra) vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;

Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy a Pályázó/ hozzátartozója és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az Adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; jelen tájékoztató értelmezés során érintett az Adatkezelő alkalmazásában álló Pályázó;

Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”);

Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli országok;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos a Pályázóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: a Pályázó személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – akár teljes körű, akár egyes adatkezelési műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak más adatoktól való megkülönböztetése céljából;

Személyes adat: a Pályázóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Pályázó neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az Adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, a Pályázóra vonatkozó következtetés;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;

3. Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő neve: Hídépítő – Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.

Székhelyének címe: 1133 Budapest, Váci út 80.

E-mail: hbm@hbm.hu

Honlap: http://www.hbm.hu/

4. Melyek az adatkezelés alapvető elvei?

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a Pályázóval kapcsolatba hozható. A Pályázóval akkor hozható kapcsolatba a személyes adat, ha az Adatkezelő ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a Pályázó és az adat közötti összefüggés megállapításához szükségesek.

Az Adatkezelő kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai (az alkalmazott jogszabályok a „Fogalmi meghatározások” között kerültek felsorolásra) által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).

Az Adatkezelő kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind a Pályázó, mind az Adatkezelő számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megtévesztőek) legyenek. Az Adatkezelő a Pályázó irányába az előzetes tájékoztatás, míg a szervezetén belül az adatkezelésekről vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság követelményének megvalósításáról.

Az Adatkezelő kizárólag a „Milyen célokból kezeli az Adatkezelő a Pályázó adatait?” című fejezetben meghatározott célokból kezeli a Pályázó személyes adatait (célhoz kötöttség elve).

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljainak megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve).

Az Adatkezelő csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).

Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve a Pályázó által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy a Pályázót csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, az illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).

5. Milyen célokból kezeli az Adatkezelő a Pályázó adatait?

A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából, így különösen

– a Pályázó azonosítása, valamint a Pályázóval való kapcsolattartás;

– a betöltendő munkakörhöz szükséges munkatapasztalat ellenőrzése;

– a betöltendő munkakörhöz szükséges vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettségek ellenőrzése;

– az elutasított Pályázók újabb állásajánlattal történő megkeresése, amennyiben a pályázat megfelel egy későbbi álláshirdetés kritériumainak.

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a Pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást a Pályázó a jelen tájékoztató elolvasását és tudomásul vételét követően a pályázat benyújtásával ad meg az Adatkezelő részére.

7. Mely adatokat kezeli az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a munkaviszony létesítését megelőzően mindazon személyes adatokat kezelheti, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkaviszony létesítéséről döntés születhessen (a pályázó alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok). A kiválasztási eljárás során az Adatkezelő a Pályázó alábbi adatait kezelheti, azzal, hogy a kezelt adatok pontos körét az álláshirdetés tartalmazza:

a) Pályázó neve, születési neve, születési ideje, helye;

b) Pályázó lakóhelye, tartózkodási helye;

c) Pályázó telefonszáma/telefonszámai;

d) Pályázó e-mail címe;

e) előző munkáltatók nevei, címei;

f) előző munkaviszonyok kezdete, vége;

g) korábbi beosztások, munkakörök leírásai;

h) végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe;

i) tanulmányok kezdete és vége;

j) a tanulmány befejezése révén megszerzett végzettség megnevezése, foka, típusa, megszerzésének ideje;

k) idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka, típusa és megszerzésének ideje;

l) további képzettség megnevezése, foka, típusa és megszerzésének ideje;

m) egyéb, a Pályázó által megadott adatok (pl. arckép, önéletrajz, motivációs levélben önkéntesen megadott személyes adatok).

A Pályázó által a fentieken túl megadott személyes adatok kezelésére is a jelen tájékoztató irányadó, azzal, hogy a Pályázó a pályázat benyújtásával ezen adatok kezeléséhez is hozzájárul.

Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott, valamint a feltöltött dokumentumokban feltüntetett személyes adatokat kizárólag a Pályázó képzettségének megfelelő pályázatok elbírálása során használja fel.

8. Kik jogosultak a személyes adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnek az előzőekben megjelölt adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói (így különösen a kiválasztási folyamatban részt vevő HR kollégák, felelős vezetők), megbízottai ismerhetik meg.

A http://www.hbm.hu/karrier/ oldal segítségével benyújtott pályázatban szereplő adatokhoz az Adatkezelőn kívül kizárólag a www.hbm.hu honlapot üzemeltető és az Adatkezelő részére szerverhoszting szolgáltatást nyújtó Wildom Kft. (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.; cégjegyzékszám: 01-09-732070) fér hozzá. Egyéb úton benyújtott pályzatokban szereplő adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá, azokat nem teszi elérhetővé más számára.

A Pályázó személyes adatai harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

9. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – az Adatkezelő rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést (pl. annak célját, módját és eszközeit) érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint dolgozhatja fel, saját céljára nem használhatja fel őket, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely az Adatkezelő üzleti tevékenységében érdekelt.

Az Adatkezelő a pályáztatási eljárás során adatfeldolgozóként a Wildom Kft. honlap-üzemeltetési szolgáltatásait veszi igénybe.

10. Hogyan tárolja az Adatkezelő az adatokat, illetve milyen intézkedésekkel garantálja az az általa kezelt személyes adatok biztonságát?

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában, illetve papír alapon tárolja.

Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Pályázó magánszférájának legmagasabb szintű védelmét.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel – például titkosítás, anonimizálás, álnevesítés – védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az Pályázó technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Pályázóhoz rendelhetők.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene számára.

11. Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben Pályázó a pályázati anyaga alapján nem kerül kiválasztásra, az Adatkezelő a Pályázó által megadott adatokat a jelentkezés időpontjától a Pályázó eredménytelen pályázatról történő értesítéséig, de legfeljebb a kiválasztási folyamat lezárultáig kezeli és tárolja. Ezen időpont elteltét követően az Adatkezelő külön értesítés nélkül törli az adatokat a nyilvántartásaiból, illetve megsemmisíti a papír alapú adathordozókat. A Pályázó az előbbi időtartamtól függetlenül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, illetve kérheti a személyes adatai törlését a hbm@hbm.hu e-mail címen azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása, illetve az adattörlés iránti kérelem következtében a pályázata a továbbiakban nem alkalmas elbírálásra, így azt az Adatkezelő nem veszi figyelembe a pályázati eljárás során.

Ha az álláspályázat nem kerül kiválasztásra, az Adatkezelő a Pályázó külön nyilatkozatban megadott hozzájárulásával megadott személyes adatokat adatállományában megtartja a jelentkezéstől számított 1 évig azzal a céllal, hogy a megfelelő pozíció megnyílásakor a Pályázóval a kapcsolatot felvehesse. A Pályázó az 1 éves időszakon belül – személyazonosságának igazolását követően – bármikor visszavonhatja hozzájárulását, kérheti adatai törlését, illetve tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint hozzáférhet az Adatkezelő által tárolt adataihoz, kezdeményezheti azok helyesbítését, vagy kezelésük korlátozását.

12. Melyek a Pályázó adatkezeléssel összefüggő jogai és miként érvényesíthetők?

A Pályázó a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján az Adatkezelőtől

i. tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről (hozzáférés joga),

ii. kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését,

iii. kérheti személyes adatai másik adatkezelőhöz hordozását,

iv. kérheti az adatkezelés korlátozását,

továbbá

v. bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

A Pályázó halálát követő öt éven belül a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, a korlátozás jogát a Pályázó által életében megjelölt meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazott kijelölésére vonatkozó nyilatkozatot a Pályázónak el kell juttatnia az Adatkezelőhöz. Meghatalmazott hiányában a helyesbítés jogát, valamint – ha az adatkezelés már a Pályázó életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Pályázó halálával megszűnt – a törlés és a korlátozás jogát a Pályázó közeli hozzátartozója (a házastársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint testvére) gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az elhunyt Pályázó jogait gyakorolni kívánó meghatalmazottat, illetve közeli hozzátartozót a Pályázó halálának és a halál időpontjának, továbbá személyazonosságának igazolására hívja fel. A halál tényének és időpontjának igazolására kizárólag halotti anyakönyvi kivonat, vagy a halát tényét megállapító bírósági határozat fogadható el: ezek hiányában az Adatkezelő a kérelmet nem teljesíti.

12.1 A Pályázó tájékoztatása (a hozzáférés joga)

A hozzáférés joga nem az adatokhoz, illetve az azokat tároló fizikai vagy IT rendszerekhez való közvetlen hozzáférés lehetőségét jelenti, hanem azt, hogy a Pályázó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad részére arról, hogy kezeli-e személyes adatát; ha igen,

1) milyen célból kezeli az adatokat,

2) kiknek továbbítja őket,

3) mennyi ideig tárolja az adatokat (ha a tárolási idő nem határozható meg előzetesen, akkor a tárolási idő meghatározásának szempontjairól),

4) milyen forrásból jutott hozzá az adatokhoz (ha nem közvetlenül a Pályázótól gyűjtötte őket), történik-e automatizált – emberi beavatkozás nélküli – döntéshozatal, mi annak a logikája, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír és a Pályázóra nézve milyen várható következményekkel jár,

5) az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére; ha igen, milyen garanciák mellett.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, a Pályázó erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő a kezelt adatok másolatát első alkalommal ingyenesen, azt követően a másolatkészítéssel járó költségek megtérítése ellenében teszi elérhetővé a Pályázó számára.

12.2 A személyes adatok helyesbítése, törlése

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti; egyéb esetekben a helyesbítésre a Pályázó kérése alapján, a helyes adat megadását megadását követően kerülhet sor.

Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

a) az adatkezelés célja megszűnt,

b) a Pályázó visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

c) a kezelése jogellenes, jogszabályba ütköző módon történik,

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

e) azt bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az adatok megőrzési idejét „Az adatkezelés időtartama” című fejezet rögzíti.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy a Pályázó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Pályázó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és törlésről a Pályázót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Pályázó jogos érdekét nem sérti.

12.3 Az adatkezelés korlátozása

Az Adatkezelő az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén az adatkezelés módját vagy időtartamát illetően korlátozza a Pályázó személyes adatainak kezelését:

a) a Pályázó vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenessége esetén a Pályázó adatai törlése helyett csupán azok felhasználásának korlátozását kéri az Adatkezelőtől,

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban a Pályázó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását az Adatkezelőtől.

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak a Pályázó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.

12.4 A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése a Pályázó hozzájárulásán alapul, a Pályázó az Adatkezelő 3. fejezetben megadott elérhetőségeire címzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében az Adatkezelő nem kezeli tovább a Pályázó személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

12.5 A Pályázói jogosultságok gyakorlásának egyéb kérdései

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés és a korlátozás iránti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettségét és az Adatkezelőhoz érkezett kérelmek számát figyelembe véve a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót. Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint szintén elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha a Pályázó azt más formában kéri.

A jelen pontban részletezett tájékoztatásért és/ vagy intézkedések megtételéért az Adatkezelő csak abban az esetben számíthat fel észszerű díjat vagy tagadhatja meg a tájékoztatást, illetve az intézkedés megtételét, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén az Adatkezelő jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag az Adatkezelő által ismert személyes adatok kérhetők el. Az Adatkezelő válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Ha a Pályázó nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha a Pályázó sérelmezi, ahogyan az Adatkezelő az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben a Pályázó elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Melyek a jogellenes adatkezelés következményei?

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései minden esetben jogszerűek legyenek, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.

Az Adatkezelő a Pályázó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti a Pályázó részére.

Ha az Adatkezelő a Pályázó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsági előírások megszegésével a Pályázó személyiségi jogát is megsérti, a Pályázó az Adatkezelőtől sérelemdíjat is követelhet.

A Pályázóval szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Pályázónak az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is.

Az Adatkezelő nem köteles kártérítést, illetve sérelemdíjat fizetni a Pályázó részére, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Pályázó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, illetve észrevétele van, az Adatkezelőnek a 3. pontban megjelölt elérhetőségén vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Budapest, 2019. 07. 01.